Zwergschwan

Art / Species:Zwergschwan
Ort / Location:Warmblüterkoppel (Nordteil)/Seewinkel, Burgenland | Ort in Map ansehen
Datum / Date:27 Nov 2010 - 07:45
Beobachter:Ernst Albegger, Johann Frießer, Jürgen Ulmer, Konrad Edelbacher, Robert Wolmerstorfer, Roxana Wegmayr, Sandra Götsch, Sebastian Url, Sergej Ucakar, Vivien Rolland, Wolfgang Trimmel
Alter / Kleid:ad
Anzahl / Number:3
Biotop:Verlandungszone
Weitere Beobachtungen:In Map anzeigen | Als Liste anzeigen